Isard i Cabirol

Si està interesat amb caçar un cabirol o isard que li correspòn a la Societat, i dintre dels termes de l`area privada de caça L-10493 segons el pla cinegétic,  envii una sol·licitud per escrit, al nostre correu societatmontllao@gmail.com